top of page
Sunrise over Mountains

MITÄ TARKOITTAA KEHON JA MIELEN YHTEYS JA MIKSI KEHOMIELIYHTEYDEN YMMÄRTÄMINEN SEKÄ TEHOSTAMINEN ON AVAINASEMASSA HYVÄÄN TERVEYTEEN SEKÄ RUNSAANA PULPPUILEVAAN ELINVOIMAAN?

Kehomieliyhteys on kehomieliykseyttä

Mielen ja kehon molempiin suuntiin toimiva monimutkainen ja monessa mielessä saumaton yhteys on kiis­taton tosiasia. Tietämys aiheesta karttuu kovaa tahtia, joskin yksityiskohdista väitellään kiivaasti sekä tie­teessä että terveydenhuollossa. Vaikka jo vuosikymmeniä lääketieteessä ja terveydenhuollossa on puhuttu kehon ja mielen saumattomasta yhteistyöstä, niin käytännössä ne silti hahmotetaan melko erillisinä. Perin­teisesti keho mieli ja aivot ymmärretään vielä kokonaisuuksiksi, jotka ovat selkeästi toisistaan erillisiä, joskin fysiologisten toimintojen kautta toistensa kanssa kommunikoivia systeemejä. Tämä ei koske vain terveydenhuoltoa, vaan myös arkiajattelussa keho ja mieli ahdetaan useimmiten omiin lokeroihinsa niin ajattelussa kuin kielessä. Tätä kutsutaan 1600-luvulla eläneen filosofi Rene Descartesin mukaan kartesiolaiseksi dualismiksi. Dualismi itsessään ei kuitenkaan ole Descartesin ”keksintö”, vaan sen juuret juontuvat kauas historiaan, aina antiikin Kreikan filosofien ajatuksiin sekä vanhoihin itämaisiin viisauksiin. Erottelu kehon ja mielen vä­lillä on täysin keinotekoinen, sillä todellisuudessa niitä ei pidä mikään erillään. Mieli, aivot ja keho ovat jat­kuvassa ja saumattomassa kommunikaatioyhteydessä muun muassa hermoston, hormonaalisten ja immunologisten sig­naalien välityksellä. Kehon ja mielen saumattomasta yhteydestä tiedetään nykypäivänä niin paljon, että ei ole yhtään lii­oiteltua sanoa niiden olevan yhtä, eikä vain yhteydessä toisiinsa. Voi jopa ajatella niin, että keho ja mieli ovat saman kolikon kaksi puolta; toinen edustaa ilmiön materiaalista ja toinen henkistä/immateriaalista ulottuvuutta.

Tiivistetty kuvaus kehomieliyhteydestä voisi olla jotain seuraavanlaista:

Kehomieliyhteys on erilaisia ja korostuneen moniulotteisia signalointireittejä hyödyntävä ihmisolemuksen linkki aivotoimintojen, tunteiden, ajatusten, asenteiden ja käytösmallien sekä kehon fysiologisten toimintojen välillä. Se on siis eräänlainen linkki psykologian ja biologian välillä. Tämä kuvaus on hyvin suppeaksi tiivistetty, eikä mitenkään anna hyvää kuvaa mielen ja kehon yhteistyöstä. Mielen liikkeet eivät esimerkiksi vaikuta vain kehon toimintoihin tai keho ulottuvuuteen vaan kaikki kehossa tapahtuva vaikuttaa myös vahvasti mieleen.

Laaja kuvaus kehomieliyhteyden luonteesta voisi olla jotain seuraavanlaista:

Kehomieliyhteys on erilaisia ja korostuneen moniulotteisia signalointireittejä hyödyntävä ihmisolemuksen linkki aivotoimintojen, tunteiden, ajatusten, asenteiden ja käytösmallien sekä kehon fysiologisten toimintojen välillä. Se on siis eräänlainen linkki psykologian ja biologian välillä. Yhteys mielen ja kehon välillä on informaation saumatonta liikettä mielestä kehon suuntaan, kehosta mieleen sekä niiden ja ympäristön välillä. Informaation kulku tässä kompleksisessa sekä jatkuvassa muutostilassa olevassa järjestelmässä vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, energiatasoihin, sairastumiseen sekä paranemiseen erilaisista häiriötiloista. Tämä informaatio­verkosto on niin moniulotteinen, että ihmismielen on sitä usein vaikea hahmottaa, saatikka sanoin tavoit­taa. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että suurin osa tätä prosessia on vielä tänään löytämätöntä tieteen alu­etta. Jos vaadimme sanoiltamme täsmällisyyttä, on väärin puhua lainkaan siitä, kuinka mieli vaikuttaa kehoon ja keho mieleen, sillä ne ovat kokonaisuus, kehomieliyhteys on kehomieliykseys. ihminen on kokonaisuus, ykseys, ei ole mitään erillistä mieltä ja kehoa. Tämä kokonaisuus on jatkuvasti dynaamisessa muutoksen tilassa muodostaen eräänlaisen massiivisen ja vaikeasti hahmotettavissa olevan systeemin (ei se voisikaan olla helposti hahmotettavissa, kun emme siitä tänä päivänä vielä lähellekään kaikkea tiedä). Se mitä tapahtuu jossain, tapahtuu myös kaikkialla, mikä vaikuttaa yhdessä osassa, vaikuttaa kaikkialla jatkuvalla syötöllä ja palautemekanismein. Ihmisen kaikki osat ovat riippuvaisia toisistaan ja tästä informaatioverkostosta. Esimerkiksi liikunta ja keholle tarjottu ravinto vaikuttavat kehoon, mieleen ja aivotoimintaan aivan välittömillä tavoilla. Tietysti se millaista liikettä ja ravintoa ihminen tarjoaa keholleen, juontuu myös vahvasti mielen liikkeistä; mitä paremmin mieli voi, mitä elinvoimaisemmaksi itsensä tuntee, sitä paremmat yleensä ovat myös elintapatottumukset. Nämä tekijät synnyttävät myönteisen hyvään terveyteen johtavan kierteen ihmisessä. Terveellisesti syövän ja liikuntaa keholleen tarjoavan ihmisen mieli janoaa näitä elementtejä, hän huomaa heti energiatasojensa laskevan ja elinvoimansa -vaikka vain hienoisella tavalla, vähenevän. Sen lisäksi että mielenliikkeet vaikuttavat niin monella tavalla ihmisen fyysiseen olemukseen ja fyysinen ulottuvuus henkiseen ulottuvuuteen, niin mieli vaikuttaa myös vahvasti itseensä, myönteisesti ja kielteisesti.

 

Puhe kehon ja mielen yhteydestä ei siten ole täsmällisessä mielessä korrektia, kehomieliyhteys termin voi ymmärtää ikään kuin puolikkaissa lainausmerkeissä. Kun puhun kehomieliyhteydestä, tarkoitan sillä ennemminkin jonkinlaista olemukseltaan hyvin väljää ja kuvitteellista suuntaa kehosta mieleen ja mielestä kehoon ja sitä, mitä tapahtuu jatkuvasti tässä informaatioverkostossa. Monimutkaisia ilmiöitä on usein vaikeaa puhua universaalisti ymmärrettävillä ilmaisuilla ja tätä ilmiötä on helpompi kuvata havainnollistavasti, kun sen pilkkoo eri suuntiin eteneviksi prosesseiksi.

Hyvä terveys on moniulotteinen systeemi ja hyvä terveyden edistäminen on hybridimäistä

Ihmisolemus on eräänlainen energeettinen informaatiojärjestelmä, joka lakkaamatta uudistuu ja uudistaa itseään. Terveys tulisi ymmärtää tallaisen hybridiajattelun kautta ennemminkin kuin suoraviivaisesti siten, että tietty tekijä on avain terveyteen tai sairauteen. Kehon ja mielen yhteys on hyvä esimerkki tällaisesta hybridimallisesta systeemistä, yhteys ei ole suoraviivainen kehosta mieleen ja mielestä kehoon jonkin selkeän reitin välityksellä, vaan systeemi on kaikkine palautejärjestelmineen korostuneen dynaaminen, jatkuvasti joka suuntaan sykkivä, uudistuva, monia jo tunnettuja sekä vielä tuntemattomia reittejä käyttävä elävä systeemi.

 

Kehomieliyhteyden informaatioverkosto vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, energiatasoihin, sairastumiseen sekä paranemiseen erilaisista häiriötiloista. Paljon on puhetta kokonaisvaltaisesta terveydestä, hyvinvoinnista, terveyden edistämisestä ja sairauksien ennaltaehkäisystä, kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä. Kuitenkin ihmistä ei edelleen aidosti hahmoteta kokonaisuutena, ihmisen kehon ja mielen välillä ymmärretään toki olevan vahvoja linkkejä, mutta harvempi mieltää ne täydellisenä ykseytenä. Kokonaisvaltainen terveyskäsitys on juuri tätä, ymmärrystä ihmisen ykseyden luonteesta ja siitä kuinka tässä systeemissä kaikki vaikuttaa kaikkeen, ei voi hoitaa yhtä osaa niin, ettei koko muu olemus osallistuisi tähän jne. Tämän kun ymmärtää, on mahdollista sitä myös hyödyntää. Hyödyntää niin hyvän terveyden ylläpitämisen ja edistämisen kuin sairauksien ehkäisyn ja hoitamisen näkökulmista. Kehomieliyhteyttä on mahdollista tehostaa ja hioa loputtomasti paremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että koko olemusta ohjaava informaatioverkosto toimii mahdollisimman saumattomasti ja optimaalisesti tukien kaikkia toimintoja siten, että keho, mieli ja aivot toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja tuotteliaasti tukien ja säilyttäen myös hyvää terveyttä sekä ennaltaehkäisten ja hoitaen sairauksia ja erilaisia systeemissä ilmentyviä häiriötiloja. Tämän aspektin muokkaaminen lujaksi ja aikaansaavaksi luo vankan pohjan hyvään terveyteen, elinvoimaiseen ja merkitykselliseen elämään sekä toimintakykyiseen pitkään ikään.

 

Kehomielinäkökulmilla on mahdollista ehkäistä massiivisia terveyshaittoja

Vaikka pitkään tieteessä on hyvin tiedetty, että tunteet ja mielenliikkeet vaikuttavat erilaisia signalointireittejä pitkin kehon fysiologiaan, niin vasta viime aikoina on enenevissä määrin alettu hahmottaa, kuinka tunteet ja muut mielen liikkeet vaikuttavat terveyteen sekä pitkäikäisyyteen. Jatkuvasti saamme lisää todisteita siitä, kuinka esimerkiksi tunteisiin liittyvät hormonit ja muut kemialliset viestinviejät vaikuttavat kehon fysiologiaan useilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi verenpaineeseen, sydämen sykkeeseen, immuunivasteeseen, aineenvaihduntaan, aivotoimintaan, geenien ilmentymiseen, unen laatuun ja ruokahalun säätelyyn. On hyvin helppoa hahmottaa, että psykologisen stressin ja terveyden välillä on vankka yhteys (lue tästä haitallisen stressin vaikutuksista terveyteen, hyvinvointiin ja menestykseen), tämä on kaikin tavoin loogista, vaikka fysiologiasta ja psykologiasta ei omaisikaan vankkaa tietotaitoa. Vaikeammaksi hahmottaminen muuttuu siinä vaiheessa, kun pitäisi ymmärtää tai jotenkin järkevästi kuvata niitä prosesseja, joiden välityksellä meidän tunteemme, uskomuksemme ja ajatuksemme vaikuttavat terveyteemme. Että millainen onkaan se psykofysiologinen polku, jota pitkin esimerkiksi turhautuminen, riittämättömyys, suru, viha ja pidempiaikainen katkeruus tai yksinäisyyden tunne kuljeskelee kehon eri sopukoihin nakertamaan pohjaa terveydeltä. Tai mitkä ovat ne prosessit, joita tarvitaan onnellisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksen tai vaikkapa rakkauden ja innostuksen tunteiden viemiseksi solutasolle niin, että aina DNA:ssa asti tapahtuvat myönteiset muutokset auttavat osaltaan rakentamaan pohjaa paremmalle terveydelle ja pitkäikäisyydelle. Kielteiset, kehää kiertävät ajatusmallit (esim. asioiden vatvominen, pahimman odottaminen, hyppääminen liian nopeisiin ja yksioikoisiin johtopäätöksiin, turha epäluuloisuus, pessimismi, ylikriittisyys itseä ja muita kohtaan, väheksyntä ja yliaktiivinen tuomitseminen ym.), sellaiset, jotka ovat jo syvään juurtuneita, osittain täysin automatisoituneita laajempia ajatuksien ja tunne-elämän rakenteita voivat vaikuttaa hyvin negatiivisesti terveyteen ja elämänlaatuun. Ne voivat lisäksi hidastaa ja vaikeuttaa toipumista erilaisista sairauksista sekä pahentaa niiden oireita. Niin sanotulla kielteisellä sisäisellä puheella voi olla toden teolla vakavia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin ja tällaista syvään juurtunutta nälvivää sisällä lymyilevää tyyppiä voi olla melko haastavaa nujertaa. Erilaiset kehomieli harjoitteet sekä tietysti psykoterapia ovat oiva apu tähän vaivaan. Kehon ja mielen välistä yhteyttä tehostavat menetelmät, kuten esimerkiksi jooga, erilaiset meditatiiviset harjoitteet (lue tästä meditaation terveyshyödyistä), hengitysharjoitteet (lue tästä hegitysharjoituksista ja hengitystyylin vaikutuksista hyvinvointiin) ja hypnoosia hyödyntävät menetelmät ovat osoittautuneet monessa tapauksessa tehokkaimmiksi sekä nopeammin avun tuojiksi kuin esimerkiksi perinteinen keskusteluterapia yksistään. Toki nämä eivät mitenkään poissulje toisiaan ja monet psykologit ja psykoterapeutit hyödyntävät menetelmiä luovasti ja niitä yksilölliseen tarpeeseen sopivasti yhdistellen. Vaikka hyvin paljon on vielä opittavaa kehomieliyhteydestä, niin selvää on, että pitämällä huolta mielen hyvinvoinnista tekee hyvää myös fyysiselle terveydelle ja toisinpäin. 

Julkaistu 29.01.2024|Natassa Aaltonen TtM

Jos mielen voima, kehomieliyhteyden tehostaminen ja psykologian sekä biologian välinen linkki kiinnostavat,

tutustu tästä Kehomieliyhteys ja Terveys -verkkokurssiin

bottom of page