top of page

KEHOMIELIYHTEYS ja Terveys Verkkokurssi

Kurssisivut löytyvät osoitteesta: https://www.aristahealth.fi/omakehomieli360.

Kurssin materiaali on tarkoitettu käytäväksi läpi omaan tahtiin. Hinta 49.90. Kehomieliyhteys ja terveys materiaalipaketti on myös mahdollista tilata erikeseen hintaan 19.90. Materiaali toimitetaan PDF-tiedostona sähköpostiisi.

 

Kehon ja mielen yhteys

 

Mielen ja kehon molempiin suuntiin toimiva monimutkainen, verkostomainen ja monessa mielessä saumaton yhteys on kiis­taton tosiasia. Tietämys aiheesta karttuu kovaa tahtia, joskin yksityiskohdista väitellään kiivaasti sekä tie­teessä että terveydenhuollossa. Vaikka jo vuosikymmeniä lääketieteessä ja terveydenhuollossa on puhuttu kehon ja mielen tiiviistä yhteistyöstä, niin käytännössä ne silti hahmotetaan melko erillisinä. Perin­teisesti keho mieli ja aivot ymmärretään vielä kokonaisuuksiksi, jotka ovat selkeästi toisistaan erillisiä, joskin fysiologisten toimintojen kautta toistensa kanssa kommunikoivia systeemejä. Erottelu kehon ja mielen vä­lillä on täysin keinotekoinen, sillä todellisuudessa niitä ei pidä mikään erillään. Mieli, aivot ja keho ovat jat­kuvassa kommunikaatioyhteydessä hermoston, hormonaalisten ja immunologisten sig­naalien välityksellä, (muitakin kommunikaatioreittejä todennäköisesti on, tieteessä näitä tutkitaan jatku­vasti, esimerkiksi exosomitutkimus käy kiivaana). Kehon ja mielen yhteydestä tiedetään nykypäivänä niin paljon, että ei ole lainkaan lii­oiteltua ajatella niiden olevan yhtä, eikä vain yhteydessä toisiinsa.

 

 

Kehon ja mielen yhteys on erilaisia ja korostuneen moniulotteisia signalointireittejä hyödyntävä ihmisolemuksen linkki aivotoimintojen, tunteiden, ajatusten, asenteiden ja käytösmallien sekä kehon fysiologisten toimintojen välillä. Se on siis eräänlainen linkki psykologian ja biologian välillä. Yhteys mielen ja kehon välillä on informaation saumatonta liikettä mielestä kehon suuntaan, kehosta mieleen sekä niiden ja ympäristön välillä. Informaation kulku tässä kompleksisessa sekä jatkuvassa muutostilassa olevassa järjestelmässä vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, energiatasoihin, sairastumiseen sekä paranemiseen erilaisista häiriötiloista. Tämä informaatioverkosto on niin moniulotteinen, että ihmismielen on sitä usein vaikea hahmottaa, saatikka sanoin tavoittaa. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että suurin osa tätä prosessia on vielä tänään löytämätöntä tieteen aluetta. Jos vaadimme sanoiltamme täsmällisyyttä, on väärin puhua lainkaan siitä, kuinka mieli vaikuttaa kehoon ja keho mieleen, sillä ne ovat kokonaisuus, kehomieliyhteys on kehomieliykseys. ihminen on kokonaisuus, ei ole mitään erillistä mieltä ja kehoa. Tämä kokonaisuus on jatkuvasti dynaamisessa muutoksen tilassa muodostaen eräänlaisen massiivisen ja vaikeasti hahmotettavissa olevan systeemin (ei se voisikaan olla helposti hahmotettavissa, kun emme siitä tänä päivänä vielä lähellekään kaikkea tiedä). Se mitä tapahtuu jossain, tapahtuu myös kaikkialla, mikä vaikuttaa yhdessä osassa, vaikuttaa kaikkialla jatkuvalla syötöllä ja palautemekanismein. Ihmisen kaikki osat ovat riippuvaisia toisistaan ja tästä informaatioverkostosta. Sen lisäksi että mielenliikkeet vaikuttavat niin monella tavalla ihmisen fyysiseen olemukseen ja fyysinen ulottuvuus henkiseen ulottuvuuteen, niin mieli vaikuttaa myös vahvasti itseensä, myönteisesti ja kielteisesti.

Sen, mitä jo varmasti tiedämme, mitä vahvasti epäilemme ja mihin suuntaan olemme tulevaisuudessa tällä alueella etenemässä, olen pyrkinyt parhaani mukaan tiivistämään tähän kurssiin. Kehomieliyhteys ja terveys -kurssin päätavoitteena on lisätä tietämystä mielen ja kehon yhteyden moninaisista reiteistä sekä siitä, miten kehon ja mielen yhteyttä voi tehostaa ja miten tämä kaikki vaikuttaa terveyden, hyvinvoinnin ja sairauden dynamiikkaan. Kehomieliyhteyden kurssi ei ole valmis vastaus kaikkeen, se on ennemminkin tutkimusmatka tämän yhteyden kiehtovien kysymysten äärelle.
 

KURSSI KOOSTUU VIIDESTÄ OSASTA:

 

OSA1. JOHDATTELUA KEHOMIELIYHTEYDEN OLEMUKSEEN. Esittelee kurssin rakenteen, sen mitä kehomieliyhteys on ja miksi sen ymmärtäminen on niin tärkeää elinvoiman ja hyvän terveyden näkökulmasta. Tarkentaa käytettäviä käsitteitä ja viitekehystä.  

 

OSA 2. PSYKOLOGIAN JA BIOLOGIAN KIEHTOVA YHTEISTYÖ. Käsittelee sitä, millainen on tuo monimutkainen informaatio- tai terveystasapainoverkosto sekä niitä monia reittejä, joita pitkin viestit henkisten ja fyysisten ulottuvuuksien välillä kulkevat. Millaisia ovat kehomieliyhteyden reitit ja miten ne toimivat? Mitä niistä jo varmasti tiedetään ja mitä kovasti tutkitaan? Miksi psykologiaa ja biologiaa ei pitäisi erottaa tai oikeastaan voikaan erot­taa toisistaan? Reittejä on monia, joista eniten tieteellistä tutkimusaineistoa löytyy stressi­teorioista sekä aivot-suolisto yhteydestä. Erityisesti genomiikan tutkimus on viime aikoina kyennyt löytämään paljon lisää todisteita psykologian ja biologian saumattomasta yhteisvaikutuksesta, tästä esimerkkinä tunteiden sekä tunnetilojen välitön vaikutus DNA ketjuun, etenkin siihen, kuinka geenit ilmentävät itseään. Erityisen vahva yhteys on osoitettu olevan mielen affektiivisten (tunnepitoisten) tilojen sekä kehon immuunivasteen välillä.

 

OSA 3. MIELEN VOIMA. Käsittelee mielen vaikutusta terveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä sairauksien ehkäisyyn sekä paranemiseen. Tunnetilojen, uskomusten, ajatusten, käytösmallien sekä laajempien psykologisten puitteiden, kuten onnellisuus, optimismi, pessimismi ja resilienssi rooli terveydessä ja sairaudessa.  Tunteiden sekä tunnetilojen vaikutus DNA ketjuun, etenkin siihen, kuinka geenit ilmentävät itseään. Onko ihmiseen ”sisäänrakennettu” erityinen paranemisjärjes­telmä, jota emme aivan vielä ymmärrä? Millainen on mielen parantava voima, voiko mielellä parantaaLänsimaisen lääketieteen isä Hippocrates on kirjoittanut, että meissä jokaisessa asuva luonnollinen paranemisen mekanismi on paranemisen mahtavin voima. Tätä on tiivistettynä kehomieliyhteyden hyödyntäminen kokonaisvaltaisessa terveyskäsityksessä.

 

OSA 4. MEDITATIIVISET JA MUUT KEHOMIELI MENETELMÄT. Kehomieliyhteyden tietoinen ja syvällinen tehostaminen erilaisten harjoitteiden kautta. Kuinka terveyttä voi edistää ja sairauksia sekä muita kehon ja mielen häiriötiloja eh­käistä kehomielinäkökulmien avulla? Käymme kattavasti läpi niiden vaikutuksia terveyteen, elinvoimaan ja menestykseen sekä sitä, mitä näistä menetelmistä tiedetään tutkimustiedon valossa. 

 

OSA 5.  Pohdintoja muun muassa kehomieliyhteyden tulevaisuuden näkymistä oman terveyden ja terveydenhuollon näkökulmista. Mihin suuntaan aiheeseen liittyvä tiede ja käytäntö on menossa? Lisäksi saatavilla elämäntapamalli, mikä tukee hyvää terveyttä, pitkää ikää sekä tehostaa kehon ja mielen välistä yhteyttä. 

 

 

Oivaltavia hetkiä kurssin parissa!

bottom of page