top of page

Omaan tahtiin suoritettava kurssi. Itseopiskelumateriaali saatavilla OMA KEHOMIELI 360 alueella ositteessa: https://www.aristahealth.fi/omakehomieli360 Hinta 49.90.

 

 

Mielen ja kehon molempiin suuntiin toimiva monimutkainen, verkostomainen ja monessa mielessä saumaton yhteys on kiis­taton tosiasia. Tietämys aiheesta karttuu kovaa tahtia, joskin yksityiskohdista väitellään kiivaasti sekä tie­teessä että terveydenhuollossa. Vaikka jo vuosikymmeniä lääketieteessä ja terveydenhuollossa on puhuttu kehon ja mielen saumattomasta yhteistyöstä, niin käytännössä ne silti hahmotetaan melko erillisinä. Perin­teisesti keho mieli ja aivot ymmärretään vielä kokonaisuuksiksi, jotka ovat selkeästi toisistaan erillisiä, joskin fysiologisten toimintojen kautta toistensa kanssa kommunikoivia systeemejä. Erottelu kehon ja mielen vä­lillä on täysin keinotekoinen, sillä todellisuudessa niitä ei pidä mikään erillään. Mieli, aivot ja keho ovat jat­kuvassa kommunikaatioyhteydessä hermoston, hormonaalisten ja immunologisten sig­naalien välityksellä, (muitakin kommunikaatioreittejä todennäköisesti on, tieteessä näitä tutkitaan jatku­vasti, esimerkiksi exosomi tutkimus käy kiivaana). Kehon ja mielen saumattomasta yhteydestä tiedetään nykypäivänä niin paljon, että ei ole yhtään lii­oiteltua ajatella niiden olevan yhtä, eikä vain yhteydessä toisiinsa.

 

Yhteys mielen ja kehon välillä on yksinkertaistettuna informaation saumatonta liikettä mielestä kehon suuntaan, kehosta mieleen sekä niiden ja ympäristön välillä. Informaation kulku tässä kompleksisessa sekä jatkuvassa muutostilassa olevassa informaatioverkostossa vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, energiatasoihin, sairastumiseen sekä paranemiseen erilaisista häiriötiloista. Tämä informaatio­verkosto on niin moniulotteinen, että ihmismielen on sitä usein vaikea hahmottaa, saatikka sanoin tavoit­taa. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että suurin osa tätä prosessia on vielä tänään löytämätöntä tieteen alu­etta. Kaiken sen mitä jo varmasti tiedämme, mitä vahvasti epäilemme ja mihin suuntaan olemme tulevai­suudessa tällä alueella etenemässä, olen pyrkinyt parhaani mukaan tiivistämään tähän kurssiin. Kehomieli -yhteys ja terveys -kurssin päätavoitteena on lisätä tietämystä mielen ja kehon yhteyden moninaisista rei­teistä sekä siitä, miten kehon ja mielen yhteyttä voi tehostaa ja miten tämä kaikki vaikuttaa terveyden, hy­vinvoinnin ja sairauden dynamiikkaan. Kehomieli -yhteyden kurssi ei ole valmis vastaus kaikkeen, se on en­nemminkin tutkimusmatka tämän yhteyden kiehtovien kysymysten äärelle.

 

Kehomieliyhteys ja terveys kurssi etenee noudattaen seuraavia väljiä kattoteemoja:

 

Mitä kaikkea kehomieliyhteys on ja miksi sen ymmärtäminen on tärkeää oman elinvoiman ja hyvän terveyden näkökulmasta? Miksi psykologiaa ja biologiaa ei pitäisi erottaa tai oikeastaan voikaan erot­taa toisistaan? Kuinka terveyttä voi edistää ja sairauksia sekä muita kehon ja mielen häiriötiloja eh­käistä kehomielinäkökulmien avulla? Onko ihmiseen ”sisäänrakennettu” erityinen paranemisjärjes­telmä, jota emme aivan vielä ymmärrä? Millainen on mielen parantava voima, voiko mielellä parantaa?Länsimaisen lääketieteen isä Hippocrates on kirjoittanut, että meissä jokaisessa asuva luonnollinen paranemisen mekanismi on paranemisen mahtavin voima. Tätä on tiivistettynä kehomieliyhteyden hyödyntäminen kokonaisvaltaisessa terveyskäsityksessä.

 

 

 

Millaisia ovat kehomieliyhteyden reitit ja miten ne toimivat? Mitä niistä jo varmasti tiedetään ja mitä kovasti tutkitaan? Reittejä on monia, joista eniten tieteellistä tutkimusaineistoa löytyy stressi­teorioista sekä aivot-suolisto yhteydestä. Erityisesti genomiikan tutkimus on viime aikoina kyennyt löytämään paljon lisää todisteita psykologian ja biologian saumattomasta yhteisvaikutuksesta, tästä esimerkkinä tunteiden sekä tunnetilojen välitön vaikutus DNA ketjuun, etenkin siihen, kuinka geenit ilmentävät itseään. Erityisen vahva yhteys on osoitettu olevan mielen affektiivisten (tunnepitoisten) tilojen sekä kehon immuunivasteen välillä.

 

 

 

 

Kuinka ymmärrystä kehomieliyhteydestä voi tehostaa ja miten hyödyntää erilaisia kehomielitek­niikoita ja kehomieliterapioita käytännössä? Mitä näistä tiedetään tieteen parissa? Lue meditaatiotekniikoiden tutkituista hyödyistä lisää tästä artikkelista.

 

 

 

Kehomieliyhteyden tulevaisuuden näkymiä oman terveyden ja terveydenhuollon näkökulmista. Mihin suuntaan aiheeseen liittyvä tiede ja käytäntö on menossa?

 

 

 

 

Oivaltavia hetkiä kurssin parissa!

KEHOMIELI YHTEYS & TERVEYS -kurssi

49,90 €Hinta
    bottom of page