TERVEYSKAAOS -terveyden ja hyvinvoinnin hautomo 

 

kokonaisvaltaisen, yksilölähtöisen ja ennaltaehkäisevän terveydenedistämisen puolesta

Tarjoamme sinulle, terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi laaja-alaisesti kiinnostuneelle vaikuttavaa ja vastuullista terveystietoa sekä helposti lähestyttäviä terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn optimoinnin palveluja hyvin käytännönläheisessä ja helposti omassa arjessa sovellettavassa muodossa. Keskitymme erityisesti kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä, edistämisistä ja optimointia sekä sairauksien ehkäisemistä tukevaan toimintaan. Mahdollistamme elämäntapamuutokset. Tuotteemme ja palvelumme perustuvat ajantasaiseen tutkittuun tietoon. Palveluiden sisältöä on rikastettu  vaikuttaviksi todetuilla käytännöillä, arkijärkeen perustuvalla päättelyllä, onnistumiskokemuksilla sekä näihin pohjautuvilla terveyttä edistävillä työkaluilla. Vaikka noudatamme sisällössämme tutkittuun tietoon perustuvaa lähestymistapaa, pidämme nöyrästi mielessä myös sen, että kaikkea “totuutta” ei ole vielä tänään onnistuttu tutkimuksellisesti todistamaan, joten on olemassa paljon varteenotettavia ja joissain tapauksissa kokeilemisen arvoisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja erilaisiin terveyden jumituksiin ja terveyskaaoksen rauhoittamiseen. Tästä syystä tavoittelemme myös  heikkojen signaalien vastaanottamista terveyden ja hyvinvoinnin huomisesta.

 

Palvelumme ovat pääsääntöisesti e-kirjoja, digitaalisia kursseja (tutustu Terveyskaaos –kursseihin tästä), terveyden ja hyvinvoinnin monipuolisia sisältöjä sekä verkossa toteutuvaa terveyskonsultaatiota. Jatkossa tulemme keskittymään lisäksi terveyssovelluksiin.

Tarjoamme sinulle keinoja, joiden avulla hahmotat paremmin, mistä yksilöllinen terveyskokonaisuutesi rakentuu. Emme usko, että mikään yksittäinen terveysteko tai edes niiden kokoelma takaa täydellistä terveyttä, emmekä voi antaa valmispakettia virheettömään olotilaan. Emme myöskään tarjoa yhtä ratkaisua kaikkiin ongelmiin, koska uskomme, että monimutkaisiin terveysmurheisiin on mahdotonta vastata yksinkertaisilla kikoilla. Opastamme sinut sellaisten menetelmien äärelle, jotka auttavat siirtymään passiivisesta, ihmeitä ja kaikenkattavia ratkaisuja terveyspalveluilta odottavasta tilasta aktiivisesti terveyttäsi ohjelmoivaan, mahdollisen hyvinvoivaan ja tasapainoiseen tilaan - pysyvästi ja ilman tuhoon tuomittuja kuureja.

 

 

Miten me hahmotamme terveyden?

 

Tällä sivustolla terveys tarkoittaa sitä ihmisen tasapainoista ja yksilöllisesti optimoitua hyvän olon tilaa, josta puuttuvat sairaudet ja isoimmat kolotukset ja jossa sekä keho että mieli toimivat enimmäkseen siten, miten niiden kuuluu toimia. Terveys tarkoittaa myös sellaista tilaa, jossa olet kiitollinen elämästäsi ja nautit aamuisin heräämisestä uuteen päivään päästessäsi toteuttamaan sinulle tärkeitä asioita. Hyvä terveys on myös sitä, että sinulle luontaiset kyvyt, vahvuudet, intuitio ja luovuus pääsevät virtailemaan tuottoisalla tavalla. Terveys ei ole staattinen, vaan jatkuvasti muuttuva tila, johon sairauksien, elinympäristön ja sosioekonomisten tekijöiden lisäksi vaikuttavat erityisesti ihmisen yksilölliset ajatukset, asenteet, kokemukset ja toiminta. Terveys voidaan hahmottaa elämän voimavarana, jota on mahdollista sekä kerryttää että kuluttaa. Itsestään selvää ei myöskään ole se, millaisia poikkeamia terveyden tilasta pidämme sairauksina tai missä kohtaa menee se raja, jonka ylitettyään ihminen on siirtynyt terveestä tilasta sairaaseen. Terveyden, epätasapainon ja sairauden rajamaastossa ihmisen oma kokemus terveyden tilastaan korostuukin erityisesti.

Miksi terveys on kaaosta?

Terveyskaaos nimitys juontuu ensinnäkin terveyden monimutkaisesta, dynaamisesta jopa kaoottisesta luonteesta. Terveyden ylläpitäminen ja optimointi sekä sairauksien ehkäisy ja hoito toteutuvat parhaiten silloin, kun ihmisen terveys ja hyvinvointi hahmotetaan monimuotoisena, dynaamisena ja vaikeasti ennustettavana kokonaisuutena. Tehtävä ei ole mahdoton, kunhan tutustuu omaan kaaokseensa paremmin ja alkaa ymmärtämään paremmin omaa rooliaan ja mahdollisuuksiaan terveytensä ohjelmoijana.

 

Toiseksi Terveyskaaoksella tarkoitamme sellaista subjektiivisesti koettua, monelle hyvin tyypillistä terveys- ja hyvinvointityytymättömyyttä, johon usein liittyy esimerkiksi laihtumistavoitteita, liikunnan vähäisyyttä, nautintoaineiden liiallista käyttöä, epäsuotuisia ruokailutottumuksia, mässäilyä, tunnesyömistä, pitkittynyt stressitila, univaikeuksia, väsähtänyt olotila, alivirittyneisyyttä, vatsan turvotusta sekä tyytymättömyyttä itseen ja ulkonäköönsä. Koettu terveys ja terveyden korostunut subjektiivisuus luovat  terveyshallinnoinnin haasteita sekä ihmiselle itselleen että terveyspalveluille, joita on mahdotonta sovittaa täydellisesti hyvin yksilöllisiin tilanteisiin. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi oman kehon ja mielen terveys kannattaa tuntea hyvin.

 

Kolmanneksi Terveyskaaoksella viittaamme niihin välillä melko sekaviin ja hämmentäviin piirteisiin, joita terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät teemat ovat viime aikoina saaneet. Netti on tulvillaan terveystietoa ja terveysguruja - hyvä niin, sillä kuluttajilla on näin ollen varaa, mistä valita. Tietotulvan varjopuolena ovat kuitenkin muun muassa tiedon luotettavuuteen liittyvät ongelmat sekä haasteet oleellisen tiedon poimimisessa mielekkäiksi sekä kuluttajaa käytännössä aidosti hyödyttäviksi kokonaisuuksiksi. Paradoksaalista onkin, että tiedon kysyntä kasvaa, vaikka tietoa on jatkuvasti enemmän ja enemmän saatavilla. Tavoitteenamme on terveys ja hyvinvointi kokonaisvaltaisena, pitkäjänteisenä ja innostavana elämäntapana, pikadieettien, terveyskuurien, tipattomien tammikuiden ja “yksi malli sopii kaikkeen” –tyyppisten lähestymistapojen vastakohtana.

Toivotan sinulle oivaltavia hetkiä terveytesi parissa!

Otathan huomioon, että verkkosisällöt ja verkkokurssit eivät koskaan sovellu sairauksien hoitoon, eikä niiden avulla voi tehdä diagnooseja. Näin ollen myöskään Terveyskaaos -sisällöt eivät korvaa lääkärin antamaa hoitoa tai tekemiä diagnooseja. Terveyskaaos -sisällöt ovat puhtaasti informatiivisia, ne voivat tukea sinua erilaisten terveyshuolien myllerryksessä ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Jos kuitenkin kärsit jostain sairaudesta tai sinulla on sairauteen viittaavia oireita, älä pitkitä hakeutumista lääkäriin.

1. Terveys on dynaamista, monimutkaista ja vaikeaennusteista

2. Terveyden subjektiivisuus haasteena

3. Terveyden sekava nykyaika